Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

 1. Administratorem danych osobowych akcjonariusza jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Mrozowa 9, 31-752 zwane w dalszej części HPR S.A.
 2. Kontakt z HPR S.A. jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 126446956 lub pisemnie na adres: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mrozowa 9, 31-752.
 3. Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 407 KSH, wymagającym sporządzania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki i przesłania takiej listy na żądanie akcjonariusza
  - w związku z art. 410 KSH, nakazującym sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników WZ (w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w WZ)
  - Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wypełnienia wymienionych powyżej obowiązków prawnych oraz udokumentowania przebiegu WZ, a także w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień i wykonania związanych z tymi uprawnieniami obowiązków
  - Pani/Pana dane możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami;
 4. Dane osobowe akcjonariusza mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Walnych Zgromadzeniem.
 5. Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza HPR S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem HPR S.A. w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszem a HPR S.A.. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji wykonywania uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza HPR S.A.